Všeobecné obchodní podmínky Wellness pro duši

 1. Úvodní ustanovení
 1. Níže definované obchodní podmínky (dále jen VOP) se vztahují na veškeré nabídky a dodávky služeb a na veškerá plnění poskytovaná společností Madasped s.r.o., sídlem Jamborova 3169/25, 615 00 Brno, IČO: 283 48 516, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 62909 (dále jen poskytovatel služeb nebo poskytovatel) zákazníkům (dále jen příjemce) v rámci Wellness pro duši.
 2. Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP.
 3. V případě, kdy je dle těchto VOP smluvní strana povinna učinit určité právní jednání vůči druhé straně, splní tuto svoji povinnost, učiní-li toto právní jednání v písemné formě prostřednictvím e-mailové adresy, kterou si strany vzájemně při uzavření smlouvy sdělily. Projev vůle takto odeslaný se považuje za doručený uplynutím 5. dne ode dne následujícího po dni odeslání.
 1. Uzavření smlouvy, místo plnění
 1. Smlouva je uzavřena
  1. příjemcovým přijetím návrhu k uzavření smlouvy na webu provozovaném poskytovatelem, a to objednávkou požadované služby,
   nebo
 1. poskytovatelovou akceptací nabídky na uzavření smlouvy učiněné příjemcem osobně či telefonicky.
 2. Není-li výslovně ujednáno jinak, je místem plnění poskytovatele služeb jeho sídlo.
 3. Příjemce bere na vědomí, že poskytovatel služeb není povinen uzavřít smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily smlouvu nebo VOP.
 4. Nedosáhl-li příjemce v den učinění nabídky zletilosti, poskytovatel služeb neučiní akceptaci nabídky dříve, než obdrží písemný souhlas zákonného zástupce takového příjemce.
 1. Platební podmínky
 1. Platbu za poskytnutou službu je příjemce povinen uhradit zásadně před poskytnutím služby. Poskytovatel není povinen započít s poskytováním služby do doby úhrady ceny služby příjemcem. Jiný postup je přípustný pouze na základě výslovné dohody poskytovatele a příjemce.
 2. Služby poskytované prostřednictvím internetu je příjemce oprávněn uhradit pouze bezhotovostním převodem či platební kartou.
 3. V případě zrušení účasti příjemcem méně než 24 hodin před poskytnutím služby je poskytovatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši hodnoty objednané služby. Smluvní pokuta je splatná do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy příjemci k její úhradě.
 1. Rozhodné právo
 1. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky, zejména s ust. § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Je-li příjemcem fyzická osoba, která jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého podnikání (spotřebitel), řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami taktéž zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
 2. Veškeré případné spory budou posuzovány dle právního řádu České republiky, přičemž budou vždy předloženy k posouzení výlučně soudům v České republice.
 3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná Česká obchodní inspekce, sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 00020869, www.coi.cz.
 1. Podmínky poskytování služeb
 1. Služby poskytované poskytovatelem jsou poskytovány v režimu příkazní smlouvy dle ust. § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Poskytovatel tak neodpovídá za výsledek poskytování služeb. Tím není dotčena povinnost poskytovatele služeb poskytovat služby s maximální možnou pečlivostí a za současného respektování veškerých odborných poznatků.
 2. Příjemce je povinen poskytnout poskytovateli služeb součinnost nezbytnou k poskytnutí služeb. V případě porušení této povinnosti je poskytovatel služeb od smlouvy o poskytnutí služeb oprávněn odstoupit, a to po marném uplynutí lhůty 5 pracovních dnů poté, co poskytovatel služby písemně vyzval příjemce k nápravě. V případě odstoupení dle tohoto článku nemá příjemce právo na vrácení plnění, které poskytovateli již poskytl.
 3. Bylo-li poskytování služeb sjednáno na určitý počet dní, počítá se délka poskytování služeb ode dne, kdy bylo započato s plněním (poskytováním služeb).
 4. Veškeré náklady, které příjemce vynaloží v souvislosti s poskytováním služeb, a které bezprostředně nesouvisí s poskytováním služby (tzn. zejména potraviny, doplňky stravy, oděvy, literatura apod.), nese příjemce.
 5. Služby poskytovatele nejsou zdravotními službami ve smyslu zák. č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ani specifickými zdravotními službami ve smyslu zák. č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách. Služby poskytovatele rovněž nejsou službami péče o zdraví ve smyslu ust. § 2636 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Poskytované služby taktéž nejsou léčbou psychologickými prostředky, která má za cíl odstranit nebo zmírnit potíže, nemoci nebo poruchy, a v jejímž průběhu dochází ke změnám v prožívání a chování příjemce.
 6. Nejsou-li poskytovatel služeb či příjemce při vynaložení veškerého úsilí schopni dostát sjednaným podmínkám v důsledku zásahu vyšší moci, má ta smluvní strana, jejíž plnění bylo takovou vyšší mocí zmařeno, bez dalšího právo od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se strany jinak. Vyšší mocí se rozumí zejména válka, mobilizace, vnitřní nepokoje, konfiskace, stávka, výluka, poškození sídlo poskytovatele služeb a jeho zařízení následkem živelných pohrom či při vnitřních nepokojích, vývozní a dovozní omezení, exploze, epidemie, nedostatek materiálu zapříčiněný z výše uvedených důvodů; v případě zásahu vyšší moci nejsou poskytovatel služeb ani příjemce oprávněni uplatňovat vůči společnosti či objednateli žádné sankce či ekvivalentní nároky.
 7. Budou-li příjemci v rámci poskytování služby prostřednictvím poskytovatele zpřístupněn audiovizuální obsah, je příjemce povinen při jeho užívání dodržovat povinnosti stanovené VOP a právními předpisy upravujícími ochranu autorského díla, zejm. zák. č. 121/2000 Sb., autorským zákonem. Příjemce je oprávněn veškerá audiovizuální díla užívat výhradně pro svou osobní potřebu. Příjemce není oprávněn kopírovat audiovizuální obsah, ani jej jiným způsobem rozmnožovat a jinak s ním nakládat v rozporu s VOP a právními předpisy upravujícími ochranu autorského díla.
 1. Práva příjemce z vadného plnění
 1. Poskytovatel plní vadně, poskytne-li příjemci předmět plnění, který nemá stanovené nebo ujednané vlastnosti.
 2. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má příjemce právo na
  1. poskytnutí bezvadného plnění, nebo
  2. přiměřenou slevu z ceny služby, nebo
  3. odstoupení od smlouvy, nevylučuje-li to povaha poskytované služby.
 3. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má příjemce právo na přiměřenou slevu z ceny služby.
 1. Podmínky poskytování služby „Výživa pro tělo i duši“
 1. Před započetím poskytování služby Výživa pro tělo i duši je příjemce povinen vyplnit informační formulář obsahující údaje týkající se potravinových alergií a zdravotního stavu (dále jen formulář) a formulář bez zbytečného odkladu zaslat poskytovateli služeb. Bez vyplnění formuláře není poskytovatel služeb povinen započít s plněním.
 2. Příjemce odpovídá za pravdivost údajů uvedených ve formuláři.
 3. Odmítne-li příjemce vyplněný formulář zaslat poskytovateli nebo vyplněný formulář nezašle nejpozději do 10 pracovních dnů poté, co mu byl formulář zaslán, je poskytovatel služby oprávněn od smlouvy písemně odstoupit. V takovém případě je poskytovatel služby příjemci povinen vrátit obdržené plnění, a to do 10 pracovních dnů od účinnosti odstoupení.
 4. Poskytovatel služeb je oprávněn odmítnout plnění a od smlouvy odstoupit, pokud z informací poskytnutých příjemcem vyplyne, že poskytnutí služby Výživa pro tělo i duši představuje pro příjemce zdravotní riziko. V takovém případě je poskytovatel služby příjemci povinen vrátit obdržené plnění, a to do 10 pracovních dnů od odstoupení.
 5. V případě čerpání služby Výživa pro tělo i duši příjemcem nejsou dotčena ostatní ustanovení těchto VOP, které zůstávají v platnosti a účinnosti.
 1. Dárkové poukazy
 1. Dárkový poukaz je označen kódem, dobou jeho platnosti a označením služby, kterou je možno na základě předložení poukazu využít.
 2. Dárkový poukaz je vydáván s dobou platnosti 6 měsíců od data jeho vystavení. Dárkový poukaz na speciální akce je platný pouze pro konkrétní den a hodinu uvedenou na dárkovém poukazu, jeho platnost prodloužit nelze.
 3. Dárkový poukaz lze využít pouze pro služby, k jejichž poskytnutí byl vystaven.
 4. Dárkový poukaz nelze směnit za peníze, resp. proplatit v penězích.
 5. Poskytovatel služeb nevystavuje duplikát dárkového poukazu, a to ani v případě oznámení jeho ztráty či odcizení. Pokud byl dárkový poukaz využit osobou odlišnou od zamýšleného příjemce, nemá takový příjemce nárok na náhradu od poskytovatele služeb.
 6. Dárkový poukaz pozbývá platnosti bez náhrady, pokud není v době jeho platnosti uplatněn.
 1. Závěrečná ustanovení
 1. Příjemce souhlasí se zasíláním informací souvisejících s poskytováním služeb na elektronickou adresu příjemce a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení poskytovatelem služeb na elektronickou adresu příjemce.
 2. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti ke dni 1. 9. 2020.